Vedtægter for landsforeningen for økosamfund

Vedtaget den 7. marts 1993, med senere ændringer (se nedenfor).

§1 Navn:

Foreningens navn er “Landsforeningen for Økosamfund”

§2 Hjemsted:

Foreningens hjemsted er der hvor sekretariatet har adresse.

§3 Formål:

Foreningens formål er at: -fremme en livsform der muliggør etablering af hele kredsløb i mennesker og natur og drager omsorg for og respekterer alle levende væsner og naturgivne ressourcer. -at varetage medlemmernes interesse, såvel udadtil som indadtil, som de beskrives i den fælles vision.

Denne fælles vision sammenfattes ved foreningens dannelse af følgende punkter:

 1. Skabelse af økologisk og socialt bæredygtige levesteder såvel på landet som i byområder.
 2. Samarbejde med fællesskaber med bl.a. økologisk, socialt eller spirituelt udgangspunkt.
 3. Etisk og økologisk anvendelse af energimæssige, mineralske, biologiske, menneskelige og kulturelle ressourcer.
 4. Selvstyre, nærhed og ansvarlighed i ledelse og økonomi.
 5. tolerance for mangfoldigheden af livssyn og livsformer.
 6. Formidling af bevidsthed om global samhørighed.

Foreningens formål varetages bl.a. ved:

 • at repræsentere økosamfundene.
 • at samarbejde med politikere og myndigheder.
 • at samarbejde med andre organisationer om fælles interesser.
 • at være et fælles forum for økosamfundenes ideer og erfaringer.
 • at støtte etablering og udvikling af økosamfund.
 • at fremme forskning og udvikling, der støtter foreningens formål.
 • at informere og undervise.
 • at udvikle visionen kontinuerligt, bl.a. gennem afholdelse af visionsseminarer og arbejdsmøder.

§4 Medlemskreds:

Enhver, såvel enkeltpersoner som organisationer, med interesse for foreningens formål kan blive medlem af foreningen. Medlemskab tegnes ved indbetaling af kontingent. Kontingentet fastlægges på generalforsamlingen med forskellig sats for organisations- og enkeltpersons-medlemskab efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Medlemskab løber indtil man melder sig ud, ved henvendelse til kassereren.

§5 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden 31 maj.

Generalforsamlingen indkaldes med angi­velse af dagsorden og vedlagt regnskab og budgetforslag ved bekendtgørelse en­ten i foreningens medlemsblad, på forenin­gen hjemmeside eller i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med 1 måneds varsel. Udsendelsen kan foregå via e-mail.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Beretning fra arbejdsudvalgene
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 7. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af registreret revisor og kritisk revisor.
 10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne vedr. sted for afholdelse af ordinær generalforsamling og tema for arbejdsmøde/visionsseminar afholdt i forbindelse med generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden d. 1. januar.

Forslag til generalforsamlingens beslutning skal indgå til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden med angivelse af indkomne forslag skal enten fremsendes til medlemmerne eller offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller foreningens ophør, hvortil kræves kvalificeret flertal jvf. § 9 og §10.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, skal afholdes inden 1 måned efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, eller 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt har krævet det.

Der skal regelmæssigt holdes visionsseminarer til diskussion af fremtidige retningslinjer for foreningen.

§6 Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer væl­ges for 2 år, således at halvde­len af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år, og resten af bestyrelsesmedlem­merne er på valg i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand og kasserer, som udgør et forretningsudvalg. Der kan etableres et sekretariat med an­svar overfor bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede og deltager i afstemningen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen tegnes udadtil af to med­lemmer, hvoraf det ene skal være for­mand eller næstformand.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Der kan meddeles prokura.

§7 Hæftelse:

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§8 Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december 1993.

Foreningens årsregnskab skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

Foreningens regnskab forelægges og afstemmes af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor. Desuden vælges en kritisk revisor der laver en udtalelse til generalforsamlingen på baggrund af foreningens politiske og økonomiske virksomhed.

§9 Vedtægtsændringer:

Beslutninger om vedtægtsændringer, bortset fra ophør af foreningen (§ 10), træffes på en generalforsamling såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§10 Ophør:

Beslutning af ophør af foreningen kan ske på en generalforsamling såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er der ikke 2/3 af foreningens medlemmer tilstede, kan bestyrelsen inden en måned indkalde til en ny generalforsamling, hvor foreningens ophør kan besluttes af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Ved ophør af foreningen skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse herom.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt på Meilgaard, den 7. marts 1993, med ændringer vedtaget den 13. marts på den første ordinære generalforsamling, samt påfølgende generalforsamlinger: 14. marts 1999 på Folkecentret for Vedvarende Energi, 5. marts 2000 på Svanholm,
4. marts 2001 på Båring Højskole, x. april 2003 i Andelssamfundet Hjortshøj, 25. april 2004 i Økosamfundet Dyssekilde, 7.maj 2006 i Den Selvforsynende Landsby, 21.marts 2009 på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi samt d. 12. april 2015 på Ananda Gaorii i Vig.


Bestyrelsen dec 2017